Pageheader Image:Visie

Visie

Mission Statement Doel & Directie

De duidelijk zichtbare ongelijkheid in de wereld, die onfortuinlijk onnodige ontberingen als gevolg van wereld armoede onder Afrikanen in het bijzonder en in de zo-genoemde 3e wereld landen in het algemeen, zijn één van de bestaansredenen van StichtingArtKids Foundation en ArtKids International in 2013. Sinds hun oprichting, hebben beide organisaties vele Afrikanen geholpen door middel van Technologieen, ICT, Kennisoverdracht, Internet Empowerment; als mede Business ontwikkelings support. Mogen we van de gelegenheid gebruik maken om onze verschillende donateurs en directe/indirecte ondersteuners te bedanken, waarvan de grootste dank uit gaat naar onze Spirituele Pilaar-Ya’huwah~Ala (Chi’Ukwu).

Doelstellingen Opbouw & Herstel

ArtKids Foundation heeft een concept ontwikkeld, waarbij vanuit de geformuleerde basisvisie de volgende doelen worden nagestreefd: Het bekrachtigen en stimuleren van creativiteit en spontaniteit bij kinderen en jongeren en daarmee werken aan de talentontwikkeling. Jongeren met uitzonderlijk talent die tevens over een grote motivatie beschikken, helpen om van hun talent hun beroep te kunnen maken. Middels de creatieve uitingen van de kinderen en jongeren de betrokkenheid en band met hun ouders en hun sociale omgeving stimuleren en daarmee hun positie in de maatschappij versterken. De creativiteit van kinderen en jongeren aanwenden ter bevordering van een evenwichtige, stoornisloze sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het tot stand brengen van een wederzijds inspirerende interactie van kinderen en jongeren met hun ouders en sociale omgeving, professionele beeldend kunstenaars, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de maatschappij in brede zin. Het doel is om creativiteit als middel te gebruiken om verbinding te maken.

Basisvisie Kind & Creativiteit

 1. Belang van creatieve uitingen voor een kind zelf

  1. Creativiteit en intelligentie

   Het in creatieve (kunst)vorm tot uiting brengen van emoties in combinatie met het denken erover is een voortdurende oefening in enerzijds het je meer bewust worden van emoties en anderzijds het beter beeldend uitdrukken ervan middels oplossingsgericht denken. Aldus is het bevorderend voor de ontwikkeling van creativiteit, intelligentie en gevoelsbewustwording.

  2. Persoonlijkheids-/identiteitsontwikkeling

   Elke uiting van innerlijke beleving ofwel van emotionele en rationele verwerking is steeds weer volstrekt uniek en persoonsgebonden. Daarmee is zo’n uiting de waarneembare bevestiging van iemands eigenheid. Het kind raakt aldus vertrouwd met het uitkomen voor een eigen persoonlijkheid/identiteit en met het zich daarmee durven manifesteren. Tevens kan het kind deze persoonlijkheid/identiteit en het tonen daarvan gaandeweg bijwerken, omdat het er beter greep op krijgt.

  3. Kritisch waarnemen

   Het proces om te komen tot een beeldende (en kunstzinnige) weergave van iets is een uitdaging aan het nauwgezet waarnemen, dus werkt bevorderend op het ontwikkelen van het vermogen tot kritisch waarnemen.

 2. Kind en ouders/gezin

  1. Ouder-kind relatie

   Uit het in voorgaande onder hoofdpunt A). gestelde over het directe belang van het zich beeldend creatief uiten voor het kind valt af te leiden, dat betrokkenheid van de ouder(s) hierbij van groot belang kan zijn. Immers: enerzijds kunnen ouders hierbij stimulerende invloed uitoefenen en anderzijds ‘bevestigend’ optreden jegens het kind. Dit kan van groot belang zijn voor het bevorderen van een warme (positieve) ouder-kind relatie. Zo’n relatie is voor het kind nodig bij het ontwikkelen van ’hechtingsgevoelens’ en een gevoel van ‘basisveiligheid’.

  2. Oudergevoel

   Aandacht van ouders voor de creatieve uitingen van hun kind en voor het belang van die uitingen, draagt bij aan de waardering van ouders voor hun kind. Ook dat draagt op zich bij aan een goede ouder-kind relatie. Hetzelfde geldt voor evt. andere gezinsleden.

 3. Kind en Maatschappij

  1. Sociaal gedrag en het in- en meevoelen

   Al het onder de in voorgaande punten A en B gestelde werkt, mits goed begeleid, bevorderend op het ontwikkelen van sociaal gedrag en het vermogen tot in- en meevoelen bij het kind.

  2. Emotioneel evenwicht

   Al het tot zover gestelde draagt bij aan het tot stand komen van emotionele evenwichtigheid in het kind.

  3. Emotioneel herstel

   Ontwikkeling van sociaal gedrag, van vermogens tot in- en meevoelen, van emotioneel evenwicht en van kritisch waarnemen vormen een tegenwicht tegen bijvoorbeeld het tot ontwikkeling komen van ‘vervreemdingsverschijnselen’, destructieve angsten, oppervlakkigheid, fanatieke eenzijdigheid, vluchtgedrag en gevoelens van leegte, ontworteldheid en minderwaardigheid.

 4. Natuurlijk, bewust en spiritueel

  Elke keuze heeft invloed op de ontwikkeling en de gesteldheid. ArtKids zet zich in voor het behoud van de onschuld door ouders te voorlichten over alle positieve en negatieve invloeden waar een kind mee geconfronteerd wordt. Hierbij worden de spirituele basiswetten van de Schepper als leidraad gebruikt.

  1. Het kind beschermen tegen negatieve invloeden

   Door de huidige westerse maatschappelijke standaard die wordt opgelegd via politiek, religie, educatie, reclame en entertainment, wordt een kind al op jonge leeftijd blootgesteld aan geweld, agressie, ego, seks, materialisme, respectloosheid, discriminatie, pesten, vandalisme, ongezond leven, luiheid, verveling en meer. In veel zo niet de meeste films en televisieseries die op kinderen en jongeren gericht zijn worden deze zaken heel subtiel gepromoot doordat de personages zich grotendeels op een manier gedragen dat dit gedrag op onbewust niveau op het kind wordt overgebracht als de norm. Door deze negatieve invloeden te leren herkennen als ouder kan het kind hier tegen worden beschermd.

  2. Constructiever gebruik van technologie

   Kinderen en volwassenen zitten veel vaker in een andere dimensie via digitale platformen. Kinderen en jongeren die gebruik maken van computers zonder begeleiding hebben vaak de neiging om een focus te leggen op games, chat en het zoeken naar onzinnige en schokkende zaken op het internet. En dat terwijl deze zelfde computers ook de mogelijkheid geeft om muziek te maken, films te monteren, foto’s te bewerken, verhalen te schrijven, belangrijke en levensveranderende informatie te zoeken en meer. Het is de kunst het kind te laten ervaren dat de moderne technologie veel interessantere dingen te bieden heeft dan games en tijdverdrijf maar ook om te laten beseffen dat er ook nog een leven is met de knop op uit.

  3. Een natuurlijkere leefwijze

   De wereld wordt alsmaar nepper en gekker. Beseffende dat het kind de toekomst is, is het van belang het kind te leren dat niet alles wat er om je heen gebeurd normaal behoort te zijn en altijd zo is geweest. Veel ziektes, allergieën en gedragsstoornissen zijn relatief eenvoudig op te lossen door de voeding aan te passen en meer te bewegen. Door middel van voorlichting voor de ouders en het kind wordt meer bewustzijn gecreëerd over wat er allemaal zit in het eten en drinken wat als normaal gezien wordt en wat de gevolgen zijn van de ingrediënten op lichaam en geest. Welke invloed het eten van onrein vlees heeft, waarom biologisch zoveel beter is dat bespoten, waarom fruit en noten in plaats van snoep en koek zo’n enorm verschil is, wat voor een enorme impact het heeft om frisdrank te vervangen voor thee, water en zelfgemaakte verse fruitsap en limonade. En waarom het zo lonend is om zelf groente te laten groeien en hoe dit ook kan met een kleine tuin of balkon. Een natuurlijkere leefwijze brengt geluk, gezondheid, energie, positiviteit en zoveel meer.

Werkwijze Faciliteren & Funderen

Het bieden van platforms (zowel fysiek als digitaal) en projecten die vanuit de visie de doelstelling direct in de praktijk brengt. Het werven van fondsen om de benodigde platforms en projecten mogelijk te maken. Partnerschappen en samenwerkingen aangaan met organisaties en specialisten die beschikken over kennis, ervaring en middelen die bijdragen aan de doelstellingen. Medewerking verkrijgen van vrijwilligers en stagiaires en de maatschappij in brede zin. Platforms en projecten op lokaal niveau funderen op een wijze waarbij groei en uitbreiding vanaf het begin is ingebouwd in de kern.

Share this: